O URCIS-u

O URCIS-u

Univerzitetski računarski centar Istočno Sarajevo radi na:

  • razvoju i održavanju Informacionog sistema Univerziteta,
  • implementaciji najnovijih rješenja iz oblasti komunikacionih i internet tehnologija,
  • poboljšanju sistema podrške svim zaposlenim na Univerzitetu u primjeni tih tehnologija,
  • unaprijeđenju sistema podrške studentima u cilju podizanja kvaliteta studiranja na Univerzitetu,
  • prikupljanju i prenošenju stručnog znanja,
  • podržavanju akademske i istraživačke zajednice u izgradnji informacinog društva.

Univerzitet u Srpskom Sarajevu, danas u Istočnom Sarajevu, je geografski distribuiran i sa svojim visokoškolskim ustanovama “pokriva” istočni dio Republike Srpske i u svom sastavu je 2001. god imao 16 fakulteta na sedam lokacija i to Brčko, Bijeljina, Zvornik, Pale, Lukavica, Foča i Trebinje

Komunikacija rektorata i pojedinih fakulteta kao i međusobna razmjena informacija među fakultetima do tada je bila svedena praktično na klasičnu poštu, telefonske i telefax veze kao i povremene sastanke koji se održavaju na nivou Univerziteta, najčešće u rektoratu. Šture zbirne informacije iz obimne dokumentacije na nivou fakulteta mogu se dobiti samo uz veliki gubitak vremena, a na nivou Univerziteta još teže, jer je sva dokumentacija distribuirana i u “papirnoj” formi.

Ovo su bili osnovni razlozi što je krajem 2001. godine donesena odluka o formiranju Informacionog centra Univerziteta u Srpskom Sarajevu danas Univerzitetskog računarski centra u Istočnom Sarajevu (URCIS) kako bi se razvio dio informacionog sistema, modul studentska evidencija, koji bi pokrio proces poslovanja studenskih službi fakulteta i akademija, a u cilju da se unaprijedi i ubrza poslovni proces.

Krajem decembra 2002. godine Informacioni Sistem Univerziteta (ISU) je pušten u rad. U prvoj verziji informacionog sistema baze pojedinih fakulteta bile su smještene po lokacijama a razmjena podataka između lokacija i URCIS-a je funkcionisala putem komutiranih linija (dial-up) za ISDN digitalne telefonske veze i analogne za lokacije gdje tehnički nije bilo izvodljivo da budu digitalne. Sinhronizacija podataka između pojedinih lokacija i URCIS-a je rađena nekoliko puta u toku dana i po potrebi.

Od prve verzije ISU-a do danas isti je prošao kroz nekoliko metamorfoza prilagođavajući se kako rastućim zahtjevima tako i novim tehnologijama. Tako da je trenutna situacija takva da se sve baze i aplikacije nalaze na jednom mjestu a komunikacija između osam lokacija (Doboj i 7 gore pomenutih lokacija), tj. 17 organizacionih jedinica i URCIS-a se odvija putem kriptovanih tunela (VPN-a). Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbjednosti koji omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Informacionom sistemu može se pristupiti u bilo kom trenutku otvaranjem Internet adrese aplikacije u nekom od popularnih Internet pretraživača.

Danas se URCIS razvija u dvije osnovne oblasti:

  • Informacione tehnologije – postavljanje informacionih sistema, razvoj softverskih aplikacija;
  • Komunikacione tehnologije – postavljanje kompjuterskih mreža, razvoj infrastrukture i korisničkih servisa zasnovanih na Internet tehnologijama.

U okviru informacionih tehnologija i razvoja softvera, glavna uloga URCIS-a ogledala se u stvaranju Informacionog sistema Univerziteta (ISU). Ovaj informacioni sistem je namenjen integraciji podataka sa fakulteta i akademija, centralizovanom izdavanju diploma i raznih vrsta potvrda i uvjerenja, te. analizi rada visokoškolskih ustanova, kao i podršci procesima upravljanja na univerzitetu.

Na polju komunikacionih tehnologija, URCIS pruža komunikacione servise organizacionim jedinicama Univerziteta u Istočnom Sarajevu.