Informacioni sistem

Informacioni sistem Univerziteta

Poslovi u vezi sa radom informacionog sistema Univerziteta su sljedeći:

  • Održavanje „VPN“ mreže Univerziteta, preko koje radi Informacioni sistem našeg Univerziteta (ISU).
  • Održavanje i razvoj aplikacija i baza podataka informacionog sistema Univerziteta u skladu da nadolazećim zahtjevima
  • Permanentna podrška zaposlenim u studentskim službama, svih organizacionih jedinica Univerziteta, a u vezi sa radom IS-a.
  • Održavanje sistema za nadzor (i obavještavanje) komunikacione opreme univerzitetske mreže, kao i pojedinih servisa koji rade na serverima URCIS-a.
  • Standardni poslovi na održavanju kontiualnog rada servera sa svim servisima koji se na njima nalaze.